Mest Hack ~Inleiding op alle sporen

26 09 2017

Door Josien Kapma

FarmHack Kennismobilisator. Voormalig melkveehouder en specialist in online interactieve leertrajecten.

Mest Hack ~Inleiding op alle sporen

Op 12 en 13 oktober vond op de Dairy Campus de MestHack plaats. Zeven teams gingen de uitdaging aan het mestbeleid beter te maken met als instrumenten technologie, data of IT. Ze kwamen met dingen als papierloos werken, data rond mest delen, transparantie op de mestmarkt, kunstmest zoveel mogelijk vervangen door dierlijke mest, en milieu impact monitoring. In een blogserie belichten we de resultaten van de verschillende teams. We starten met een overzicht. 

 

​Kader:​ ​de​ ​mestkringloop​ ​in​ ​Nederland.​ ​

Veehouders​ ​hebben​ ​teveel​ ​mest​ ​en daarom​ ​moeten zij​ ​akkerbouwers​ betalen​ ​om​ mest​ ​te​ ​ontvangen.​ ​Netto is er een mestoverschot in Nederland. Om schade aan het milieu te voorkomen is een uitgebreid stelsel van regels rond mest ontstaan, met gedetailleerde bepalingen voor hoeveelheid, manier en periode van aanwenden. Alle handelingen​ ​met​ ​mest​ ​moeten​ ​daarom verantwoord​ ​worden​ ​in​ ​ingewikkelde administraties.​ De maximale hoeveelheid die op het land gebracht mag worden is maar net, of soms niet, genoeg om het gewas goed te voeden.  Daarmee is voor​ ​alle​ ​partijen​ ​een​ ​prikkel​ ontstaan ​om meer​ ​mest​ ​op​ ​het​ ​land​ ​te​ ​brengen​ ​dan​ ​in de administratie opgenomen wordt. ​​Voor de overheid een​ ​lastig​ ​te​ ​handhaven geheel. De vraag voor de MestHack was: hoe kunnen we regels rond mest beter handhaven, en kunnen we ook iets doen waardoor regels makkelijker na te leven zijn?

.

Tech-ontwikkeling beinvloedt ook mest

Onder invloed van technologie verandert er het een en ander in die cyclus en bijbehorende administratie van mest. Vrachtauto’s die mest vervoeren zijn verplicht voorzien van een geautomatiseerde GPS-tracker die laad- en losplaats registreert; deze data gaan naar de overheid. Daar bovenop houden de mesttransporterende bedrijven nog meer data bij;  ​de​ ​sector​ ​is​ ​data-rijker​ ​dan​ ​de​ ​overheid.​ ​In theorie zouden verschillende spelers (veehouders, afnemers van mest, transporteurs en overheid) data kunnen​ ​delen, wat de overall kosten lager maakt.

NIR​ ​(near​ ​infra​ ​red)​ ​sensoren geven​ ​een​ ​beeld​ ​van​ ​de​ ​samenstelling​ ​(N,​ ​P)​ ​van​ ​vrachten​ ​mest.​ ​Dit​ ​on-the-spot​ ​weten​ ​van de​ ​samenstelling​ ​is​ ​een​ ​mogelijk​ ​hulp-​ ​en​ ​controlemiddel​ ​op​ ​verschillende​ ​lokaties​ ​in​ ​de mestcyclus. Groeiende​ ​aantallen​ ​gewastelers​ willen ​specifiek​​ ​bemesten.​ ​Zij ontwikkelen​ ​vraag​ ​naar​ ​specifieke​ ​mestproducten;​ ​verschillend​ ​per​ ​gewas,​ ​bodemsoort​ ​en seizoen.

Perspectief van de boer

​Mest​ ​is​ ​een​ ​kostenpost​ ​voor​ ​de veehouder.​ ​Marges​ ​staan​ ​onder​ ​druk,​ ​mestafvoer​ ​is​ ​nog​ ​een​ ​van​ ​de​ ​weinige​ ​posten​ ​waar​ ​wat speelruimte​ ​zit​ ​om​ ​de​ ​kosten​ ​drukken.​ ​De​ ​veehouderpraktijk​ ​is:​ ​“1​ ​sept​ ​moet​ ​die​ ​put​ ​leeg​ ​zijn, voor​ ​de​ ​winter”​ ​en​ ​“in​ ​februari​ ​stroomt​ ​‘ie​ ​bijna​ ​over​ ​en​ ​moet​ ​er​ ​weer​ ​begonnen​ ​worden”.​ ​​Voor de​ ​akkerbouwer​​ ​geldt dat​ ​de​ ​huidige gebruiksnormen​​ strenger​ zijn ​dan​ ​de​ ​gewasbehoefte​;​ ​lager​ ​dan​ ​het​ ​bemestingsadvies​ ​dat​ ​de​ ​adviseur​ ​geeft:​ ​dat​ ​is​ ​niet​ ​te​ ​begrijpen.

Het​ ​onderwerp​ ​fraude​ ​ligt​ ​begrijpelijkerwijs​ ​gevoelig.​ ​Wat​ ​is​ ​fraude?​ ​Op​ ​papier​ ​zijn​ ​de mestboekhoudingen​ ​vaak​ ​prima​ ​kloppend,​ ​de​ ​realiteit​ ​is​ ​soms​ ​anders.​ ​Dat​ ​begint​ ​al​ ​op bedrijfsniveau​ ​van​ ​de​ ​veehouder​ ​en​ ​varieert​ ​van​ ​‘rondrekenen’​ ​over percelen, zonder​ ​dat​ ​er​ ​overtredingen zijn,​ ​tot​ ​creatief​ ​administreren,​ ​tot​ ​kwade​ ​opzet.​ ​Op​ ​het​ ​niveau​ ​van​ ​intermediairs​ ​gaat​ ​het​ ​bv om​ ​administratief​ ​dichtregelen​ ​met​ ​exporten​ ​die​ ​alleen​ ​op​ ​papier​ ​bestaan.

Deelnemers aan de MestHack, Dairy Campus

Hoe dit doorbreken?

​Hoe kun je zorgen dat een ​prikkel​ ​ontstaat om​ ​de​ ​samenstelling​ ​van​ ​mest te​ ​controleren​ ​in​ ​de​ ​sector​ ​zélf? Dat​ ​zou​ ​het​ ​verschil​ ​tussen​ ​papier​ ​en​ ​realiteit​ ​verkleinen.

Hoe​ ​kun​ ​je​ ​als​ ​overheid​ ​inspelen​ ​op​ ​nieuwe​ ​ontwikkelingen?​ ​De​ ​reflex​ te grijpen ​naar​ ​meer​ ​technologie, meer​ ​data​ ​en​ ​meer​ ​controle​, ​leidt​ ​ook​ ​snel​ ​naar​ ​hogere​ ​lasten​ ​voor​ ​betrokkenen -wat​ ​de​ ​fraudeprikkel​ ​juist​ ​weer​ ​groter​ ​maakt:​ ​“z​org dat controle gemakkelijk is, voorkom dat de administratieve lasten omhoog gaan”!

Geen single solution

Het mestprobleem is niet met één enkelvoudige oplossing uit de wereld te helpen. Er zullen op alle fronten stappen gemaakt moeten worden, liefst tegelijkertijd zodat ze elkaar versterken. Denk aan -betere handhaving zodat echte cowboys die bewust frauderen aangepakt worden, -transparantere markt, -minder kunstmest, door dierlijke mest slimmer in te zetten, meer aandacht voor en kennis van bodem en nutrientenkringlopen. Uiteindelijk zou een collectieve gebiedsaanpak gebaseerd op milieudoelen beter werken dan het dichtregelen van administraties. In de komende posts is steeds één van die mogelijke oplossingen te lezen.

Vijf ‘sporen’ voor de Mest Hack

Binnen het overkoepelende thema ‘mest’ zijn 5 deelgebieden gekozen. 

Uitvoerbaarheid: Welke mogelijkheden biedt het digitaliseren en automatiseren van de huidige (papieren) administratie voor snelle
en makkelijke verantwoording?

Handhaving: Voor een slimme en en efficiënte handhaving is het nodig om slim gebruik te maken van bestaande en nieuwe datastromen. Dit spoor gaat over integreren van data, over het vinden van relaties en patronen.

Markt: Wat zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een transparante, digitale marktplaats voor mest, waar vraag en aanbod bij elkaar komen en keuzemogelijkheden worden geboden voor distributie- / transportvormen?

Boer: Mest is een belangrijk thema op het boerenerf. Als je uitgaat van de boer, welke aanknopingspunten zijn er dan voor effectief mestbeleid op basis van de kringloop tussen dier, bodem en gewas?

Milieu: Kunnen we waterkwaliteit- of bodemdata in agrarische vanggebieden gebruiken om de effecten van maatregelen op het milieu te meten? Is het mogelijk om goede milieuresultaten te boeken terwijl de boer ruimte heeft om bodem en gewas te voeden? 

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland-licentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

FarmHack Campus

De plannen voor 2024!  FarmHack ontwikkelt zich verder tot een moderne ontmoetingsplaats en dienstverlener voor netwerkend leren in duurzame landbouw […]

De lessen van het FarmHack Forum

We stoppen met het FarmHack Forum! Voor ons lang het medium voor het stroomlijnen van communicatie en het ondersteunen van samenwerking. Maar we liepen ook tegen de grenzen van het medium aan. Voordat we op 31 december de stekker uit het Forum trekken, zetten we in een aantal highlights en inzichten op een rij. We wilden met name boeren ondersteunen in het van elkaar leren, kennis van koplopers breed ontsluiten en vragen en zorgen ophalen en bespreekbaar maken. Hoe brachten we het daarvan af?

Results Carbon Farming Pilot

ZLTO wants to support farmers by providing robust and trustworthy carbon farming planning for the long-term. We also needed to look at ways to reduce administrative burden , and to increase awareness among farmers on the value of data collection and data ownership. In this blogpost we focus on sharing our results on the relevance and applicability of machine data in this regard.

Veldnotities #2: Dataruimte voor de Boer

De datapositie van boeren moet beter. Eigenlijk is iedereen het daarover eens. Om die positie te verbeteren, gaat het steeds vaker over “een eigen dataruimte voor iedere boer”: een digitale omgeving waarin je als boer je eigen data kan beheren, analyseren en gebruiken. In aflevering 2 van veldnotities zetten we op aantal zaken op een rij over dataruimtes en decentrale opslag van landbouwdata.

Veldnotities #1: LandbouwData en Duurzaamheid

De vraag naar landbouwdata is groot, en neemt alleen nog maar verder toe. Data is nodig voor het begrijpen en monitoren van duurzaamheid, voor het meten en belonen van prestaties, voor het voeden van modellen en maken van voorspellingen. Maar zijn data en landbouwdata en IT nu de krachtige hulpmiddelen voor boeren die ze zouden kunnen zijn? Waar wordt op dit moment aan gewerkt, wat gaat er goed, wat kan er beter?

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest.