Stikstof scrum

24 01 2020
Aanmelden tot
Apply until
17 januari
Datum
Date
24 januari 2020
Prijs:
Event fee:
gratis
Plekken vrij:
Places left:
0
tijd tot sluiting aanmelding countdown

Activiteitsdetails

Event details

Aanmelden tot:
Register until:
17 januari
Datum:
Date:
24 januari 2020
Prijs:
Event fee:
gratis
Voor wie:
For whom?

Boeren, Data scientists, Stikstof experts, Sensor deskundigen

Plekken vrij:
Places left:
0
Locatie:
Location:

Meeting & Innovation Hub Kadaster
Laan van Westenenk 701
Apeldoorn

N scrum

DE STIKTOF SCRUM

VRIJDAG 24 JANUARI 2020

 

In een gebied rond Oldeberkoop wil een groep melkveehouders dankzij een integrale benadering van ruwvoerwinning, duurzaamheid, biodiversiteit en diergezondheid een stikstof neutrale bedrijfsvoering ontwikkelen. De huidige modellen die de boer moeten helpen zijn losstaande modellen en kijken vooral terug. De integraliteit ontbreekt zodat de boer niet de juiste knoppen heeft om doelgericht te sturen. Het ontbreekt de boer aan actuele gegevens om in de dagelijkse bedrijfsvoering goede beslissingen te nemen. 

En dat is allemaal eigenlijk nog maar het begin. Want wat nodig is, is dat effecten van zo’n integrale bedrijfsvoering goed gemeten kunnen worden. En dat de resultaten vervolgens beloond worden. Op basis van meer inzicht, meer kennis, slimmere diensten en meer financiële ruimte ontstaan er kansen voor het leveren van ecosysteemdiensten door boeren.

Om zover te komen moeten er strategieën ontwikkeld worden voor zaken als data opslag en ontsluiting per perceel, data visualisaties en tooling voor de boer, slim meten van effecten van processen, en kansen voor het verwaarden van data. Dit zijn de onderliggende vraagstukken voor de Stikstof Scrum. Toegespitst op de regio Oldeberkoop en Stikstof, gaan we met boeren, experts en data scientists hiermee aan de slag.

Initiatiefnemer van de scrum is het Kadaster. Zij verkennen mogelijkheden om de effecten van hun werkprocessen beter in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de impact van ruilverkaveling op de CO2 uitstoot (minder transportbewegingen). Maar zij willen gebieden ook dienen met informatie, om op die manier bij te dragen aan betere duurzaamheidsprestaties. Interessante vraag is of boeren als data producenten en het Kadaster als data intermediair samen in een partnerschap stappen kunnen maken in het vermarkten en verwaarden van duurzaamheidsprestaties.

 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

 

De Stikstof Scrum is een bijzondere samenwerking tussen een groep innovatie melkveehouders, Kadaster, het Europese data programma AgInfra+, en het OnePlanet Research Center: een samenwerking tussen het R&D-centrum voor nano- en digitale technologie imec, Radboud Universiteit, Radboudumc en Wageningen University & Research. Het OnePlanet programma richt izch op de cross-over tussen voeding, gezondheid, landbouw, leefomgeving en hightech.

De Scrum vindt plaats in het InnovatieLab van het Kadaster in Apeldoorn. In 8 uur duiken we op scrum achtige wijze in een aantal goede voorbereide challenges. Voor de teams worden interdisciplinaire teams samengesteld. De basis wordt gevormd door experts van Kadaster, boeren, en de WUR. Daarnaast is er ruimte voor een aantal enthousiaste FarmHackers.

Als deelnemer doneer je je tijd, creativiteit en vaardigheden. Daarvoor in de plaats krijg je de ultieme FarmHack-beleving: goede content, experts, data, een toffe locatie, lekker eten, en fijne samenwerking. Bovendien maken we ons hard voor het creëren van mogelijkheden voor doorontwikkeling van resultaten.

We zijn vooral op zoek naar domeinexperts (stikstof, kringlopen, landbouw) en data fanaten (data scientists, developers).  Wil je meedoen? Meld je gauw aan, het aantal plaatsen is beperkt!

foto nutreco biggen

 

 CHALLENGES

Voortbouwend en gebruik makend van relevante tools zoals de Kringloopwijzer, Biodivers Bouwplan, de KansenKaart, graslandgebruikstools, en ook relevante concepten uit eerdere FarmHacks (zoals (Be)mestWijs en MaxiMi) duiken we inhoudelijk in de volgende sporen (nb: deze sporen zijn in ontwikkeling!)

BODEM

Een boer heeft niet 1 bodem, maar een serie percelen verspreid over het landschap. Elk perceel heeft andere eigenschappen en zelfs binnen percelen is er nog variatie. Er is data over de bodem van de boer beschikbaar vanuit openbare bronnen, zoals grondwatertrappen en bodemkaarten. En de meeste boeren nemen regelmatig een bodemmonster. Sommige bedrijven houden nauwkeurig een perceelsregistratie bij. In dit spoor nemen we een voorschot op de situatie dat al deze data toegankelijk is en gecombineerd kan worden in een Bodem Kansen Kaart. Aandachtspunt in dit spoor: data opslag en ontsluiting. 

GRASLANDGEBRUIK

Door planmatiger te werken en minder fouten te maken valt met graslandmanagement veel winst te boeken in de melkveehouderij. Het gaat dan om oogst, bemesting, en wat voer je bij. En dat alles in combinatie met de resultaten van je koeien. De voercyclus in kaart brengen is nog niet zo makkelijk. Tijdens de scrum richten we ons op een digitale graslandgebruikskalender. De kalender is een tool voor planning (bemesting, beweiding, oogsten) en registratie, om goede data rondom graslandmanagement te verzamelen en bij te houden en dat beheer ook te optimaliseren. Aandachtspunt in dit spoor: datavisualisatie.

RUILVERKAVELING

Tijdens de scrum verkennen we beschikbare landbouw data om de effecten van ruilverkaveling beter in beeld te brengen. De noodzaak tot ruilverkaveling is onverminderd groot. Van betere mogelijkheden voor beweiding, tot verbeterde financieringsmogelijkheden: de toegang tot grond is een kritiek onderdeel van een boerenbedrijf. Dit geldt ook voor bedrijfsoverstijgende uitdagingen op het gebied van kringlopen, biodiversiteit en klimaat. Sommigen stellen zelfs dat we hiervoor een Agrarische Hoofdstructuur moeten aanleggen. Aandachtspunt in dit spoor: resultaat metingen.

ECOSYSTEEMDIENSTEN

De vraag naar publieke diensten als schoon water, schone lucht, mooi landschap, circulariteit en schone energie neemt toe. De landbouw is goed gepositioneerd om deze diensten te leveren. Maar voor een werkelijke omslag in bedrijfsmodellen, moeten bepaalde mechanismen nog uit rijpen: de prestaties goed in beeld krijgen, het afnemen van diensten en vooral het financieel waarderen van diensten. Binnen dit spoor verkennen we het data aanbod op mogelijkheden om er informatie over ecosysteemdiensten uit te destilleren. Aandachtspunt in dit spoor: dataverwaarding, data coöperatie.

WERKWIJZE

De Scrum start om 10 uur, en eindigt om vier uur. Het programma start met een compacte inleiding en instructies. Daarop volgen 2 korte sprints in vier sporen. Onder begeleiding werken teams op scrum-achtige wijze aan geavanceerde analyses van data en verkennen mogelijke toepassingen.

Tussentijds en na afloop van de sprints volgen plenaire midterm pitches. Bij de laatste ronde is ruimte voor het identificeren van kansen voor verbindingen tussen sporen. We ronden de dag af met pitches voor een expert panel, die kunnen beoordelen of en hoe onderdelen uit de scrum ingebed kunnen worden in lopende of aanstaande projecten. 

Voor de teams worden interdisciplinaire teams samengesteld. De basis wordt gevormd door experts van Kadaster, boeren, en de WUR. 

Focus ligt stikstof en kringlooplandbouw. Geografisch richten we ons op het werkgebied rond Oldeberkoop (Friesland). Voor dit gebied wordt een zo breed mogelijk data aanbod voorbereid (informatie fundament). 

 

 

DATA

Het Kadaster neemt open en gesloten datasets mee naar de hackathon. De privacygevoelige datasets zullen tijdens de scrum op aanvraag van de deelnemers door Kadaster (geo) experts geanonimiseerd en geaggregeerd worden. Hiernaast zijn experts beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over, het uitvoeren van eenvoudige analyses en het leggen van koppelingen tussen interessante maar complexe datasets.

Landbouwdata: Naast een gedetailleerd open data aanbod (via de AgroDataCube), ontsluiten we ook een zo rijk mogelijk beeld van een typisch melkveehouderijbedrijf, van mineralenbalans tot machine data, van bedrijfsgegevens tot koeresultaten. 

AgInfra+: collaboratieve data science

Voor de scrum maken we gebruik van een testomgeving voor geavanceerde analyses die door de WUR beschikbaar wordt gesteld. Deze Virtual Research Environment (VRE) is bedoeld voor open en cloud-gebaseerde collaboratieve data science. VRE is ingericht voor Big Data, waar je al snel mee te maken hebt in de precisielandbouw (IoT-sensoren, satellieten, etc). Doel is om wetenschappelijke modellen te verbeteren. Voor de Stikstof Scrum zal een rijk en relevant data aanbod worden klaargezet in een dedicated VRE.

PARTNERS EN SPONSOREN STIKSTOF SCRUM