Nationale Bodemhack

29 11 2018
Aanmelden tot
Apply until
15 november
Datum
Date
29 & 30 november 2018
Prijs:
Event fee:
We vragen je inzet en talent. In ruil krijg je toffe data en leuke collega-hackers om iets moois mee te maken.
Plekken vrij:
Places left:
0
tijd tot sluiting aanmelding countdown

Activiteitsdetails

Event details

Aanmelden tot:
Register until:
15 november
Datum:
Date:
29 & 30 november 2018
Prijs:
Event fee:
We vragen je inzet en talent. In ruil krijg je toffe data en leuke collega-hackers om iets moois mee te maken.
Voor wie:
For whom?

Datacrunchers, datavizualizers, machine learning en RS experts, coders, grafische- en interfacedesigners

Plekken vrij:
Places left:
0
Locatie:
Location:

The Spot, Orion, Wageningen University
Bronland 103
6708 WH Wageningen

foto nutreco vlaggen

DONDERDAG 29 & VRIJDAG 30 NOVEMBER 2018

 

De Nationale Bodem Hackathon

Een gezonde bodem is de basis voor landbouwproductie, waterkwaliteit en voor weerbare ecosystemen. Boeren zorgen goed voor de bodem, want het is hun grootste kapitaal. Kunnen we de inspanningen voor bodembeheer en de resultaten ervan zichtbaar maken en onderling vergelijken? Zo leren we wat werkt en kunnen we boeren ondersteunen of belonen voor goed beheer.

Dankzij de digitale revolutie hebben we meer bodemdata dan ooit, en meer mogelijkheden om die data te combineren en integreren. Dat is nodig ook, want fragmentatie in de data en instrumenten dreigt. Zie daar de context voor deze speciale FarmHack! Deze nationale BodemHack is bedoeld om met de ingrediënten bodem, data en IT tot integrale oplossingen en slimme samenwerking te komen.

 

Het doel is een integraal instrument ontwikkelen waarmee we de kwaliteit van agrarische bodem- en watersystemen van Nederland in kaart kunnen brengen en tevens de kwaliteit van het beheer kunnen monitoren. In de ideale situatie is dit instrument betaalbaar, objectief en stimulerend voor degenen die het bodembeheer doen.

 

De BodemCoalitie

De BodemCoalitie is een samenwerkingsverband tussen Vitens, ASR en de Rabobank. De beweegreden voor de samenwerking tussen deze drie initiatiefnemers is het veiligstellen van de ‘assets’ waarop hun bedrijfsprocessen zijn gebaseerd, ook voor de toekomst, en dat kunnen aantonen: een bodemindex.  Deze ambitie past in het meer algemene streven naar een landbouw- en voedseltransitie waar de markt niet langer allesbepalend is en in een tijdperk van de digitale revolutie die ons in staat stelt veel meer zaken dan vroeger betaalbaar te monitoren. Vandaar dat de BodemCoalitie (in samenwerking met FarmHackNL) deze Nationale BodemHack organiseert.

We zijn op zoek naar jou!

We brengen tijdens deze twee dagen een unieke mix bijeen van bodemkundigen en ITkenners. We bouwen voort op belangrijke reeds bestaande data-infrastructuur zoals de AgroDataCube en JoinData.

We zijn op zoek naar bodemkundigen, bodemdata-experts, landbouwkundigen, ecologen en grondwaterexperts en mensen die kunnen omgaan met Python, C++, R, JavaScript. Er zullen kluiven zijn om je tanden in te zetten voor zowel back-enders als front-enders (Angular, React, Vue) en app developers. Ook data science/machine learning mensen, en UX/UI mensen zijn van harte welkom. .

Deze hack biedt een unieke mogelijkheid biedt om samen te werken met experts en datadonoren (overheden, bedrijven), van elkaar te leren, en te bouwen aan praktische toepassingen.

 

Dus ben je data scientist, programmeur, datafanaat, interfacedesigner of heb je andere nuttige expertise, meld je aan! Ook als je nog niet zeker weet of je die dag kunt, maar wel op de hoogte gehouden wilt worden, schrijf je in! (Vermeld dan wel even bij de reden van deelname dat je misschien niet komt, of slechts bij een bepaald deel aanwezig bent, zodat we daar rekening mee kunnen houden).

De inschrijving is officieel gesloten, maar mocht je toch graag mee willen doen, neem dan even contact met ons op, dan kijken we wat er mogelijk is!

foto nutreco biggen

 CHALLENGES

In het voortraject zijn een aantal leuke challenges geïdentificeerd. Deze zijn nog niet in beton gegoten en zullen de komende weken nog gewijzigd en aangescherpt worden. Enkele mogelijke challenges zijn:

CHALLENGE 1: Verwaarding naar een verdienmodel voor boerenverstand

Centrale vraag: welke bodembeheermaatregelen betalen zich terug?

Team: asr, Rabo

Data: We koppelen bedrijfseconomische en bodemkwaliteitsdata. Welke investeringen zijn gerechtvaardigd?

Toelichting:

Landbouwpraktijken die te commoditizen zijn, vinden snel ambassadeurs (lees: verkopers), terwijl goede praktijken of innovaties die níet zo makkelijk te verkopen zijn, verweesd achterblijven. Denk bijvoorbeeld aan het uitgekiend inzetten van dierlijke mest, of toepassen van rustgewassen in de rotatie. Terwijl ze wellicht heel belangrijk zijn voor boer of milieu, of op langere termijn een kostenbesparing betekenen. Vaak associeren boeren dat soort niet-koppelbare praktijken met boerenverstand.

Wat betekent dataficering hierin? Kunnen bigdata analisten helpen om het verstandige van ‘boerenverstand-praktijken’ aan te tonen? En de volgende vraag: Kunnen er financiele- en verzekeringsproducten ontworpen worden die de goede praktijken helpen belonen?

CHALLENGE 2: Van hack naar stek

Centrale vraag: Hoe straks verder? Van hack naar een concrete stek met grond die duurzaam beheerd & gemonitord wordt.

Team: Vitens, RVO, Wij.land

Toelichting:

Van idee naar praktijk.

Wat zijn de mogelijkheden om de bodemindex in de praktijk te toetsen? Een nieuw instrument kan alleen succesvol worden als het ook in de praktijk werkt. Past het in het management van de boer en binnen de kaders van het beleid?

Deze challenge is opgezet om dat te toetsen. Wat zijn de mogelijkheden om de nieuwe tool uit te proberen? Kunnen we hierover concrete afspraken maken met elkaar? Als grondeigenaar, onder welke voorwaarde zou je meewerken aan een pilot? Of welke eisen moeten er juist aan grondeigenaren gesteld worden?

We nodigen mensen met ervaring in proeftuinen en pilots, beleidsmakers, grondeigenaren en grondgebruikers uit om aan te sluiten bij deze challenge. Als je in een andere challenge verbonden bent, maar ideeën hebt over hoe deze naar een pilot om te zetten ben je welkom om deze ideeën te delen.

Dit alles, zodat we vrijdag afsluiten met beschikbare grond om met de bodemindex aan de slag te gaan!

 

(was eerder van maatregel naar maatwerk: Precisielandbouw heeft niet de gewenste positieve resultaten zolang er geen precisiebeleid is. Generieke regels en normen worden in toenemende mate als knellend of onjuist ervaren door boeren, die vaak met data kunnen verantwoorden dat ze wél verantwoord bezig zijn. Ook vernuftige samenwerkingen tussen een veehouder en een akkerbouwer die uitstekend zijn voor duurzaamheid, kunnen het heel lastig hebben om op bedrijfsnivo zich te verantwoorden. Deze challenge wil onderzoeken waar dit speelt, en hoe er iets aan gedaan kan worden.)

 

CHALLENGE 3: Van open data naar bodemkwaliteit

Centrale vraag: Wat zeggen open data over bodemkwaliteit?

We gaan data uit de AgroDataCube (open data over bodem, meteo etc) combineren met data van boeren  (bodemanalyses, management, sensoren). Wat levert dat op?

Welke combinaties zijn een indicator voor bodemkwaliteit?

Zijn gedetailleerde bodemklassificaties voldoende basis? 

Team: WUR Environmental Research met de AgroDataCube, adviesburo Boerenverstand.

Data: AgroDataCube, gedetailleerde bodemklassificaties, boerendata, bv uit bodemmonsters en sensoren

CHALLENGE 4: Trekkerdata over bodemverdichting

Centrale vraag: wat levert het op als we machine data gebruiken om bodemverdichting te karteren & monitoren?

Team: Trekkergroep FarmHack, akkerbouwers

Data: CANbus / isobus data icm AgroDataCube

Toelichting: Via trekkerdata kun je iets zeggen over bodemverdichting, en dat mogelijk ook monitoren. Trekkers verzamelen via hun CAN-bussysteem zeeën aan data. Dankzij rtk-gps is deze data vaak ook plaatsspecifiek. Er is alleen geen boer die nu bij de data kan, of iets met die data kan. Om te kijken of we daar verandering in kunnen brengen, organiseerden we eind augustus een kleine Trekker Hack. We testen daar de Isoblue, een open source hardware oplossing. We bouwden een eigen exemplaar, en konden succesvol data loggen. Na de nodige analyse en finetuning, zijn we nu klaar voor de volgende stap: op 17 november gaan we in Groningen bij 2 boeren een aantal gestandaardiseerd testjes doen met hun trekkers (Case IH en Massey Ferguson) rond het probleem van bodemverdichting. We richten ons onder andere op aftakas, toerental, brandstofverbruik en hefweerstand. De data die we 17 november verzamelen nemen we mee naar de BodemHack. Lees en denk mee op ons FarmHack Forum!

CHALLENGE 5: Precisiebemesting en bodemkwaliteit

Centrale vraag: “Kan precisiebemesting de bodemkwaliteit positief beïnvloeden?

We leggen bodemdata en bemestingsdata naast elkaar om te kijken wat de invloed is van bemestingsdata. We duiken in de data en trechteren van heel veel informatie naar een waarde voor de nieuwe bodemindex. Een tweede stap is analyseren wat dit betekent voor een boer die aan de knoppen wil draaien.

Deze challenge heeft zowel technische als conceptuele uitdagingen; iedereen met affiniteit voor mest en bodem is welkom. Een speciale uitnodiging geldt voor dataspecialisten en schrijvers van algoritmes.

Beschikbare data:
a. Bodemdata
b. Mestdata
c. Nutriflow
d. Sensordata

Toelichting:

Als je 't hebt over bodembeheer zal iedere boer direct beginnen over bemesting. Voor de landbouwer zijn deze één op één met elkaar verbonden. Maar bemestingsregels worden steeds strenger om het milieu te beschermen, de bemestingsruimte voor de boer wordt kleiner. Is dat wel terecht? Wat is het verband tussen bemesting, bodemkwaliteit en waterkwaliteit?

Met nieuwe sensoren is er steeds meer duidelijkheid. Zowel over de kwaliteit van de mest die toegediend wordt, als over de kwaliteit en samenstelling van de bodem en de watersystemen. Uit recent onderzoek van het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw blijkt dat de hoeveelheid bemesting en uitspoeling naar grondwater niet altijd een verband hebben met elkaar. Wat wel belangrijk is, is de geleidbaarheid van de bodem. Een bodem van betere kwaliteit kan de meststoffen omzetten in voedingsstoffen voor de gewassen. Wanneer de meststoffen volledig worden opgenomen door de planten, wordt uitspoeling voorkomen.

Precisiebemesting is hierin de sleutel. Door de juiste hoeveelheid op de juiste plaats en tijd komt de landbouw in balans met de omgeving en kan de kwaliteit van de grond verhoogd worden.

CHALLENGE 6: tool: Stakeholder map rond bodem

Bodemkennis beter delen: Kennisdelingstool Bodem

Centrale vraag:

Hoe geven we inzicht in de invloeden op de bodem en bodembeheer, ook die buiten de invloedssfeer van de boer liggen, zoals buren, ketenpartners, loonwerker (de planning van de loonwerker of bietenfabriek), waterschap?

Team: Aequator Groen & Ruimte, Waterschap Vallei en Veluwe, Lectoraat Duurzaam Bodembeheer
Aeres Hogeschool

Data:

Toelichting
Het Waterschap Vallei en Veluwe constateert een gebrek aan kennis rond het thema bodem bij verschillende actoren (zoals terreinbeheerders en agrariërs). Ook hebben veel partijen wel een belang bij de bodem, of een mening over de bodem, maar geen directe invloed op de bodem. Het waterschap is ervan overtuigd dat een gezonde bodem van algemeen belang is voor een toekomstbestendig buitengebied, een gezond ecosysteem en zelfs voor onze gezondheid en welbevinden. De aandacht voor bodemkwaliteit zal toenemen als er meer zicht is op het belang daarvan en de verstrekkende
gevolgen van een slechte bodemkwaliteit. Om het verbinden en delen van die kennis te bevorderen, wil het waterschap beschikken over een instrument waarmee actoren hun relatie met het bodemsysteem kunnen inzien. Dit instrument moet een model worden waarin zowel ‘zachte’ stakeholderinteracties, als ‘harde’ fysische, chemische en biologische (bodem-water) relaties zitten. Om de tool aantrekkelijk te maken
voor gebruik is een aantrekkelijke grafische interface van belang. Het doel is tijdens de BodemHack een eerste versie van deze tool te bouwen.

PROGRAMMA

donderdag

OCHTEND

Om 9:00 uur gaan de FarmHack deuren open, om 9:30 uur start het programma!

Na een warm (koffie) welkom (facilitator) starten we met kennismaken en het maken van een trendmap waarin we de grote kansen en uitdagingen identificeren. Daarna volgen enkele pitches waarin de challengers hun vraagstuk (en zichzelf) voorstellen.  Na enkele brainstormsessies in groepjes scherpen we de challenges aan en heb je waarschijnlijk wel een idee waar je aan mee wilt werken.

MIDDAG

Na de lunch is het tijd om je team te kiezen en dan  is het tijd om aan de slag te gaan binnen de teams. HackTime! Er lopen genoeg experts op het onderwerp rond om aanvullende vragen aan te stellen. In de loop van de middag vragen we de teams om de stand van zaken (ideeën, aanpak) aan elkaar te pitchen om feedback van elkaar te krijgen.

AVOND

Rond zes uur is het tijd voor een break en lekker eten! We kijken nog even of we nog een kort bezoek aan het bodemmuseum in kunnen passen. Daarna  hebben we een plenaire update  en kunnen de teams snel weer aan de slag om nog een paar FarmHack uurtjes te pakken. Gevolgd, voor de hardcore hackers, door een drankje en wat moonlight hacking!

vrijdag

OCHTEND

Vanaf 8 uur is de zaal weer open. Om 9:00 beginnen we met tips & tricks voor een kick ass pitch voor wie wil en een korte update. Waar staan we? En wat moet er nog gebeuren?En dan snel door natuurlijk, geen tijd te verliezen, het jurymoment komt snel dichterbij en het laatste sprintje moet getrokken worden.

Om 12:30 is er lunch en komen de jury en gasten aan. Daarna is het tijd om te pitchen voor de jury. Welk team heeft het meest voor elkaar gekregen?

We ronden halverwege de middag af met de prijswinnaars ceremonie.

 

ACHTERGROND

De Nationale BodemHack komt niet uit de lucht vallen. Het is het resultaat van een proces waarin meerdere stappen gezet zijn en na elke stap het vervolg aangescherpt. Dit actieonderzoek, uitgevoerd door FarmHackNL, bestond uit vier stappen: de BodemHack Achterhoek, een gebruikersonderzoek onder boeren, een onderzoek onder stakeholders en tenslotte het pre-event Nationale BodemHack op 20 september.

 

Eind mei was er de BodemHack Achterhoek in drinkwatergebied ’t Klooster. Doel hiervan was data en technologie te benutten voor duurzaam beheer van bodem en water,  waar zowel boer, waterwinning en overheid mee uit de voeten kunnen. Vitens, Provincie Gelderland en WUR stelden data beschikbaar waardoor unieke combinaties mogelijk werden. Gedurende de zomer heeft FarmHackNL het gebruikersonderzoek “Bodembeheer onder boerenperspectief” en verder stakeholderonderzoek gedaan. Tenslotte heeft op 20 september het Pre-event BodemHack plaatsgevonden voor het verdere ontwerp van de Nationale hackathon: wat wil de BodemCoalitie? wat willen boeren? en wat hebben we al? De bovenstaande uitkomsten dienen als aanloop naar de Nationale BodemHack op 29 en 30 november.