Mest Hack

12 10 2017
Aanmelden tot
Apply until
05 oktober
Datum
Date
12 & 13 oktober 2017
Prijs:
Event fee:
deelname is gratis
Plekken vrij:
Places left:
0
tijd tot sluiting aanmelding countdown

Activiteitsdetails

Event details

Aanmelden tot:
Register until:
05 oktober
Datum:
Date:
12 & 13 oktober 2017
Prijs:
Event fee:
deelname is gratis
Voor wie:
For whom?

data crunchers, netwerk experts, coders en designers, mestfreaks en andere techneuten die niet bang zijn voor meststromen...

Plekken vrij:
Places left:
0
Locatie:
Location:

Dairy Campus
Boksumerdyk 11
9084 AA Leeuwarden

foto nutreco vlaggen

MEST HACK, DONDERDAG 12 & VRIJDAG 13 OKTOBER 2017 

 

De hackathon

Te veel mest in het water of op het land is schadelijk voor het milieu en de biodiversiteit. Daarom zijn er regels opgesteld voor het gebruik van mest. Het doel is bodem en water in Nederland gezond te houden.

Er zijn veel regels rondom gebruik en aanwendig van mest, en recent zijn daar de fosfaatrechten bijgekomen. Het beleid is zo ingewikkeld dat het goed naleven van alle regels niet eenvoudig is. De handhaving vanuit de overheid is ook lastig. Deze hackathon is dan ook in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Er gebeurt niet altijd wat het beleid beoogt en milieudoelen worden zo niet gehaald.

Tijdens de Mest Hack zetten we data en technologie in om mest- en nutriëntenstromen beter in beeld te krijgen. Zo komen we op ideeën om het naleven van het beleid voor boeren en transporteurs eenvoudiger te maken, en met minder administratie. Daarnaast zien we waar handhaving beter kan, om echte ‘cowboys’ aan te pakken. Tenslotte werken we aan hele nieuwe innovatiekansen rond mest.

WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

De Mest Hack biedt een serie interessante uitdagingen, waarvoor interdisciplinaire teams nodig zijn. Het biedt een unieke mogelijkheid voor programmeurs, datafanaten, grafische - en interfacedesigners om samen te werken met inhoudelijke mest-experts en datadonoren (overheden, bedrijven) en van elkaar te leren. Dit om te komen tot
verrassende en innovatieve IT toepassingen die interessant zijn voor boer en overheid.

Dus, ben jij een coder, developer, boer, designer, domeinexpert of creatieve ambtenaar met een passie voor landbouw, voedsel en de wereld om ons heen? Dan zoeken we jou!

foto nutreco biggen

ACHTERGROND

Het belangrijkste ingrediënt op een hackathon is data. Voor de MestHack graven we in het datalandschap, om zoveel mogelijk relevante data naar boven te halen. Zodat teams tijdens de Mest Hack hun tanden kunnen zetten in uitdagingen rond bijvoorbeeld mesttransport, een transparante mestmarkt of het meten van milieu-impact. Een belangrijke bron voor hackathons is beschikbare open data. We zijn dan ook supertrots om aan te kondigen dat we tijdens de Mest Hack de gelegenheid krijgen om met de AgroDataCube te werken, een perceel-gebaseerde Big Data collectie voor Nederland.

De opdracht voor de Mest Hack komt van het ministerie van Economische Zaken. De hackathon vormt het begin van een netwerk ‘Mest & IT’. Dit netwerk vormt een goede plaats om resultaten van de hackathon verder te brengen.

 CHALLENGES

CHALLENGE 1: BOER

Mest is een belangrijk thema op het boerenerf. Zowel voor de veehouder, die vaak te veel mest heeft, als voor de akkerbouwer die graag mest wil ontvangen om zijn grond te bemesten. Het huidige mestbeleid knelt voor de verschillende sectoren op verschillende punten. Mest kan niet altijd op het juiste moment worden toegediend, zware machines leiden tot verdichting en dik en dun worden tegelijkertijd uitgereden (verzuring).

Zijn er kansen voor effectief mestbeleid met de boer centraal? Waarbij het draait om de kringloop tussen dier, bodem en gewas en boeren zelf gaan meten en meer gaan delen omdat dit ruimte oplevert voor bedrijfsontwikkeling? Weet jij wat een boer kan hebben aan NIRS en andere sensortechnologie? Kun je de mineralencyclus op een boerenbedrijf in beeld brengen, en beschikbaar maken op gebiedsniveau? Heb jij ideeën over hoe akkerbouw en veehouderij beter kunnen samenwerken, bijvoorbeeld door te werken aan de Kringloopwijzer? Kies dan voor het thema Boer!

Skills: boerenverstand, agronomie, geo-ict, big data, IoT, data science, datagovernance

Databronnen: Bit Data Agro Cube, onderzoeksdata naar precisie landbouw (waaronder bemestingsproeven), Kringloopwijzergegevens, accountants en ketenpartijen

CHALLENGE 2: MILIEU

In het huidige mestbeleid wordt gekeken naar allerlei output parameters (productie, transporten, handelingen). Maar waarom kijken we niet naar waar het echt om gaat? Het voorkomen van het milieuvervuiling. Kunnen we waterkwaliteit- of bodemdata in agrarische vanggebieden gebruiken om de effecten van maatregelen op het milieu te meten?

Zie jij kansen om goede milieu resultaten te boeken terwijl je de boer ruimte laat voor het voeden van bodem en gewas? Weet jij hoe je robuuste systemen bouwt die om kunnen gaan met ‘near real time’ data? Ben jij IoT expert en zie jij kansen voor mest en milieu-impact monitoring op bedrijfsniveau? Of ben je juist actief in een agrarisch collectief en heb je ideeen over cooperatieve mestverwerking op gebiedsniveau? Dan is het thema Milieu voor jou!

Skills: boerenverstand, milieu, agronomie, geo-ict, big data, IoT, data science, datagovernance

Databronnen: Waterschappen, Dinoloket , RIVM - database Landelijk Meetnet mestbeleid, Eurofins-Agro, Alterra, maaiveld AHN, IPO/ provincies

CHALLENGE 3: MARKT

In Nederland is een overschot aan mest, dit betekent dat we te maken hebben met een aanbodgedreven markt. De veehouders bieden hun mest en betalen er voor om dit kwijt te raken, de akkerbouwer krijgt betaald wanneer hij mest afneemt. Vaak betekent dit dat de akkerbouwer geen eisen stelt aan de mest die geleverd wordt. Dit terwijl met een transparantere mestmarkt er voor kan zorgen dat de juiste mest op het stuk grond komt waar ze het best gebruikt kan worden.

We gaan kijken naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een digitale marktplaats voor mest, waar vraag en aanbod bij elkaar komen en keuzemogelijkheden worden geboden voor specifieke distributie- / transportvormen. Een goed functionerende mestmarkt kan bijdragen aan de transitie van mest als afvalstof, naar mest als waardevolle productiefactor (van voeding tot energiebron). Gekeken wordt naar simulaties met behulp van bestaande marktplaats software, maar ook naar nieuwe technologieën zoals blockchain.

Dus heb jij een idee voor een mest app die peer-to-peer informatie uitwisseling tussen mestproducenten en grondeigenaren faciliteert en akkerbouwers helpt om gericht mest aan te kopen? Ben jij de blockchain held die de landbouw helpt aan een gedistribueerd systeem op basis van verifieerbare datastromen? Kies dan voor het thema markt!

Skills: Boerenverstand, Data science, Geo-ICT, visualisatie, UX/UI, Blockchain, e-commerce, datagovernance, business development, smart logistics

Databronnen: Bit Data Agro Cube, onderzoeksdata, kringloopwijzergegevens, accountants en ketenpartijen,  RVO, NVWA

CHALLENGE 4: HANDHAVING

In Nederland zijn de NVWA en RVO gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede naleving van de wet. Het is belangrijk voor zowel de handhaver, als voor de boeren, intermediairs en vervoerders dat deze handhaving slim en efficiënt en data driven is. Met een slimme aanpak krijgen zowel de overheid als de ondernemers lagere administratieve lasten.

Vragen binnen dit thema: Hoe kan een kleine overheid slim gebruik maken van bestaande en nieuwe datastromen om te zorgen voor een goede naleving van regels? Kan de overheid slimmer gebruik maken van bestaande databronnen?

Dus ben jij data scientist en wil jij de overheid helpen om slimmer gebruik te maken van beschikbare data op zoek naar relaties en patronen? Weet jij hoe een dashboard er uit hoort te zien? Ben jij een notification/alert whizzard? Of een visual genius en weet jij hoe je de 10 gekste mesttransporten van 2016 in kaart kan brengen? Dan is dit thema voor jou!

Skills: Data science, Geo-ICT, visualisatie, UX/UI, datagovernance, juridische zaken

Databronnen: RVO, NVWA, Mestvervoerders/intermediairs/loonwerkers

CHALLENGE 5: UITVOERBAARHEID

Het verantwoorden van de mestketen brengt een hoop papierwerk met zich mee. Dit vergroot het risico op (menselijke) fouten. Welke mogelijkheden biedt het digitaliseren en automatiseren van de huidige (papieren) administratie voor snelle en makkelijke verantwoording? Biedt de mestketen van de toekomst de mogelijkheid om real time te zien welke mest waar geladen wordt?

Een spoor binnen deze challenge draait om papierloos transport, op basis van geautomatiseerde oplossingen die intermediairs hiervoor al in gebruik hebben. Bovendien zijn eVDM en eCRM in ontwikkeling. Een belangrijke dimensie is het vraagstuk rondom borging van deze nieuwe datastromen uit de praktijk, zodat de overheid deze ook kan omarmen. Hoe brengen we dit een stap verder?

Skills: IoT, data science, Geo-ICT, visualisatie, datagovernance, juridische zaken

Databronnen: Transport data, data boardcomputers, eCRM, eVDM, RVO, NVWA

WAAROM ZOU IK MEEDOEN?

Deze tweedaagse FarmHack vindt plaats in een inspirerende omgeving: de Dairy Campus in Leeuwarden. Gedurende de mesthack werken er meerdere teams, van ongeveer 5 deelnemers, tegelijk aan verschillende uitdagingen. Deelnemers doneren hun tijd, creativiteit en vaardigheden. Daarvoor in de plaats krijgen ze een ultieme FarmHack-beleving: toegang, tekst en uitleg over landbouw- en mestdata; een toffe locatie, lekker eten, slaapgelegenheid en een fijne sfeer; en de kans om in een unieke samenstelling met andere deelnemers samen te werken. Gelijk ook een mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen op de spiksplinternieuwe Dairy Campus.

Iedere FarmHack levert een winnend team op. Naast natuurlijk de eeuwige roem en glorie die het op zal leveren, zorgt FarmHackNL voor support en PR bij het doorontwikkelen van de resultaten.

 

PROGRAMMA

donderdag

OCHTEND

Om 9.00 uur gaan de FarmHack deuren open, om half 10 start het programma! Na een korte opening, starten we deze mest-hack met pitches, gevolgd door een introductie van de beschikbare data door onze Chief Data. Na korte brainstormsessies in groepjes scherpen we de challenges aan en kunnen de teams zich vormen.

MIDDAG

Na een lekkere lunch is het tijd om aan de slag te gaan binnen de teams. HackTime! Er lopen genoeg mest-experts rond om aanvullende vragen aan te stellen. In de loop van de middag vragen we de teams om de stand van zaken (ideeën, aanpak) aan elkaar te pitchen om feedback van elkaar te krijgen. 

AVOND

Rond half zeven is het tijd voor een break en lekker eten! Ook moeten slaap- en kampeergelegenheid in orde worden gebracht. Daarna kunnen de teams snel weer aan de slag om nog een paar FarmHack uurtjes te pakken. Gevolgd voor de hardcore hackers door wat moonlight hacking!

vrijdag

OCHTEND

Om 8.00 uur staat het FarmHack ontbijt klaar. Na het ontbijt vragen we de teams opnieuw om kort aan elkaar te presenteren waar ze aan werken, gevolgd door een korte feedback ronde. En dan snel door natuurlijk, geen tijd te verliezen, het jurymoment komt snel dichterbij en het laatste sprintje moet getrokken worden. Tips & tricks voor een kick ass pitch worden uitgewisseld.

MIDDAG
Een rondleiding over de Dairy Campus zorgt voor een ‘verfrissende’ kijk op mest.  Daarna staat de lunch klaar.

Vervolgens is het tijd om te pitchen voor de jury. Onder het genot van een drankje gaat de jury in beraad, gevolgd door de uitslag en een korte ceremonie. Rond drie uur is de prijsuitreiking en ronden we af.